SACHMATUPARDUOTUVE.LT yra svarbi mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama svarbi informacija apie SACHMATUPARDUOTUVE.LT vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.


I. Pagrindinės sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.
II. Asmens duomenys

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
  SACHMATUPARDUOTUVE.LT renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais: Jūsų sutikimu, siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
  SACHMATUPARDUOTUVE.LT tvarko duomenis elektroninės prekybos tikslu.
 3. Tvarkomi asmens duomenys
  SACHMATUPARDUOTUVE.LT tvarko šiuos duomenis:
  (a) su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, registruodamiesi svetainėje https://sachmatuparduotuve.lt (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
  (b) asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
  (c) kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
  (d) kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
 4. Slapukai
  Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis SACHMATUPARDUOTUVE.LT svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek SACHMATUPARDUOTUVE.LT teikiamas paslaugas. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
 5. Asmens duomenų saugojimo terminas
  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 6. Asmens duomenų teikimas
  SACHMATUPARDUOTUVE.LT teikia Jūsų duomenis: Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams; Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus; Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
III. SACHMATUPARDUOTUVE.LT naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės


SACHMATUPARDUOTUVE.LT veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka


Jūs turite teisę:

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į SACHMATUPARDUOTUVE.LT bet kuriuo Jums patogiu būdu:Nepavykus išspręsti klausimo su SACHMATUPARDUOTUVE.LT ir jeigu Jums kelia susirūpinimą SACHMATUPARDUOTUVE.LT veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.